Temă

Welcome to the

4th International Conference RELIGION, KNOWLEDGE, SOCIETY

"IDENTITY and ALTERITY. Religion in the Global Society"

We are proud to invite you to join us at 4th International Conference RELIGION, KNOWLEDGE, SOCIETY (RKS), that will take place from 18th - 19th June 2018 in Constanța, Romania.

This scientific conference is organized by Faculty of Theology, Ovidius University of Constanța, Romania. 

This challenging conference on religion and society is intended to be a academic forum of discussions and debates for professors, researchers, PhD students, and others.

We look forward to seeing you in Constanța in June 2018.

Topic 

Probably the greatest opportunity, and in an equal manner, the challenge of the 21st century society is represented by cultural, religious, social interaction facilitated by the new technological developments related to communication, by the dynamics of globalization and by the phenomenon of migration. The identitary values are presented out of their original context and are being launched in a plan of visibility and interaction with other values. This interaction approximates cultures, religions, social mentalities in a dialogical relationship, thus creating the premises of an architectural constructive paradigm of approaching the “other”.

The problem debated here is of regulating the relation between different religious identities, of the rights that every religion has to express in the public or private area its own faith structures, cult, teaching. The major risk that derives from this relation is the minimization of identity and promoting a relativizing diversity. In this sense, the way in which we relate to the other may generate a series of challenges that require as many solutions as these: What are the capable measures to leading to the avoidance of religious fanaticism in contact with other religious identities and affirming a religious tolerance? How may one exercise religious freedom without attempting to the allogenic values of the other who belongs to a different cultural-religious area? Is multiculturalism a viable paradigm of the contemporary society? What are the paradigmatic frames of the relation between politics and religion in respecting the democratic right of a religious choice?

It is noted that the identity-alterity relation is placed in a secular society, in which the postmodern reinterpretation of religion generates a continuous dissolution of identity and a lack of awareness of the allegiance toward acknowledged religious values. This new reality sustained by moral relativism, that proliferates in a consumerist society in which the existential fact of “being” is hijacked with the necessity of “to have”, has permitted the shaping of a lack of horizon in approaching other religious identities.

The conference aims to define an theological, philosophical and sociological common effort for a correct, realistic and constructive reception of the interaction between religions in the contemporary society.

Subthemes:

- identity and alterity: philosophical and theological perspectives

- religious freedom and human rights: political and theological analysis
- religious fundamentalism: theological, sociological and political analysis

- tolerance/intolerance in Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism, Confucianism, Taoism
- interreligious dialogue and peace in a pluralistic society

- faith, reason and secular mentality 

- religion and globalization: challenges and opportunities

Probabil cea mai mare oportunitate, și în egală măsură, provocare a societății secolului XXI este interacțiunea culturală, religioasă, socială facilitată de noile dezvoltări tehnologice de comunicare, dinamica globalizării și fenomenul migrației. Valorile identitare sunt scoase din contextul lor originar și sunt lansate într-un plan de vizibilitate și interacțiune cu altele. Aceasta interacțiune aproximează culturi, religii, mentalități sociale într-o relație dialogică, creându-se astfel premisele unei paradigme arhitecturale constructive de raportare la „celălalt”.

Problema care se deschide aici este cea a reglementării raportului dintre diferite identități religioase, a drepturilor fiecărei religii de a-și exercita, în spațiul public sau privat, propriile structuri de credință, cult, învățătură. Riscul major care derivă din acest raport este minimalizarea identității și promovarea unei diversități relativizante. Astfel, modul în care ne raportăm la celălalt poate genera o serie de provocări care solicită tot atâtea soluții: Care sunt măsurile capabile să conducă la evitarea fanatismului religios în contactul cu alte identități religioase și la afirmarea toleranței religioase? Cum se poate exercita libertatea religioasă fără a atenta la valorile alogene ale celuilalt, care aparține unei alte arii cultural-religioase? Este multiculturalismul o paradigmă viabilă a societății contemporane? Care sunt cadrele paradigmatice ale relației dintre politic și religios în respectarea dreptului democratic pentru o opțiune religioasă?

Trebuie menționat faptul că raportul de identitate și alteritate se situează în planul unei societăți seculare, în care reinterpretarea postmodernistă a religiei generează o continuă diluare a identității și o lipsă a conștientizării apartenenței față de valorile religioase consacrate. Această nouă realitate, susținută de relativismul moral, care proliferează într-o societate de consum și dirijată de reperele dezvoltării fulminante a tehnologiei, în care faptul existențial de „a fi” este deturnat de concursul lui „a avea”, a permis conturarea unei lipse de orizont în raportarea la alte identități religioase. Conferința vizează depunerea unui efort intelectual teologic, filosofic, sociologic comun pentru o corectă, realistă și constructivă receptare a interacțiunii religiilor în societatea contemporană.

Subteme:

- identitate și alteritate: abordări filosofice și teologice

- libertatea religioasă și drepturile omului: analize politice și teologice
- fundamentalismul religios: perspectivă teologică, sociologică și politică

- toleranță / intoleranță în creștinism, islam, iudaism, budism, hinduism, taoism
- dialogul interreligios și pacea într-o societatea pluralistă

- credință, rațiune și mentalitate seculară

- religia și globalizarea: provocări și oportunități

Conference Language

The official languages of the conference are English and Romanian. Attendance of delegates from more than 15 countries is expected.

  • Facebook Social Icon

Ovidius University of Constanța

Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1

Constanța

http://www.univ-ovidius.ro

Faculty of Theology

Campus, Aleea Universității, nr. 1, Corp A

Constanța

http://teologie.univ-ovidius.ro

Archiepiscopate of Tomis

Str. Arhiepiscopiei nr. 23

Constanța

https://arhiepiscopiatomisului.ro

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now